13

ژوئن
2019

Payless  ورشکست شد؛ تعطیلی صدها فروشگاه در کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 235 0تورنتو- شرکت Payless Inc. و شعب وابسته به آن در آمریکای شمالی اعلام ورشکستگی کرد. این فروشگاه تا پایان ماه مه سال جاری، ۲ هزار و ۵۰۰ شعبه خود در آمریکای شمالی، از جمله ۲۴۸ شعبه کانادا را تعطیل می کند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.