مهاجرت تجاری به کبک – طرح خوداشتغالی

طرح خوداشتغالی کبک، برای افراد واجد شرایط، فرصتی فراهم می کند تا بتوانند ویزای اقامت دائم کانادا را اخذ نمایند. به طوری که  با فعالیت در یک حرفه یا تجارت خاص، به طور اثربخشی در کانادا مستقر شوند.

توجه: در ۲۸ مارچ ۲۰۱۸، وزیر مهاجرت کبک، تغییراتی را برای گروه خوداشتغالی این استان پیشنهاد کرد تا لیست جدیدی از مشاغل واجد شرایط و لزوم دریافت یک بیعانه ی خسارت (security deposit) را در نظر بگیرد.

معیار شرایط
مقصد مد نظر کبک
کار به قصد خوداشتغالی برای انجام برای فعالیت در یک حرفه یا تجارت مهاجرت نماید.
حداقل دارایی خالص دارایی خالصی حداقل معادل با ۱۰۰ هزار دلار کانادا داشته باشد که به تنهایی یا به کمک همسر همراه با او، از راه های قانونی بدست آورده باشد.
سابقه ی کار واجد شرایط حداقل ۲ سال سابقه ی کار به عنوان خوداشتغال در حرفه یا شغلی که قصد دارد در کبک راه اندازی نماید، داشته باشد.
سایر موارد آزمایشات پزشکی و بررسی سوء پیشینه

مهاجرت به کبک از طریق خوداشتغالی