04

آوریل
2020

۱۰ انتاریویی دیگر قربانی COVID-19؛ مجموعا ۳۳ نفر

Posted By : کاناداهوم/ 108 0انتاریو- ۶۸۰ News: به تایید مقامات درمانی استان، ۱۰ انتاریویی دیگر در اثر ابتلا به COVID-19 جان خود را از دست دادند تا شمار قربانیان به ۳۳ نفر برسد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.