01

جولای
2020

یک زن مسلمان کانادایی فرماندار جدید آلبرتا 

Posted By : کاناداهوم/ 65 0ادمونتون- Global News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، تاجر و بشر دوست کانادایی به نام سلما لاخانی را به عنوان فرماندار جدید آلبرتا معرفی کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.