23

نوامبر
2019

کمبود امکانات درمانی؛ سفر هفتصد کیلومتری زن باردار برای به دنیا آوردن فرزند 

Posted By : کاناداهوم/ 131 0کمبود امکانات درمانی؛ سفر هفتصد کیلومتری زن باردار برای به دنیا آوردن فرزند 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.