23

نوامبر
2019

کمبود امکانات درمانی؛ سفر هفتصد کیلومتری زن باردار برای به دنیا آوردن فرزند 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 13 0کمبود امکانات درمانی؛ سفر هفتصد کیلومتری زن باردار برای به دنیا آوردن فرزند 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.