17

آوریل
2019

کشیش دارای سابقه محکومیت به اتهام ارتکاب جرائم جنسی جدید بازداشت شد

Posted By : کاناداهوم/ 272 0کورنوال/انتاریو- پلیس انتاریو جیل دسلوریه، هم اکنون ساکن Vercheres کبک را که دارای سابقه محکومیت قبلی به دلیل ارتکاب جرائم جنسی است، بازداشت و با چند اتهام جنسی جدید روبرو کرد.
کشیش ۷۹ ساله با دو اتهام آزار جنسی یک مرد روبرو شده است. دسلوریه به عنوان کشیش در کورنوال و اتاوا خدمت می کرد. او قبل از این به اتهام آزار جنسی پسران نوجوان در سال های ۱۹۸۰ محاکمه و به ۲ سال حبس محکوم شده بود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.