13

جولای
2020

 کتاب افشاگرانه برادرزاده ترامپ هفته آینده منتشر می شود

Posted By : کاناداهوم/ 64 0آمریکا- The Canadian Press: کتاب افشاگرانه به قلم مری ترامپ (برادرزاده دونالد ترامپ) هفته آینده به بازار می آید. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.