10

مارس
2020

کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی کانادا 

Posted By : کاناداهوم/ 148

[ad_1]

اتاوا-680 News: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره پایه را از 1.75 درصد به 1.25 درصد تغییر داد، تا پیامدهای اقتصادی شیوع کروناویروس (COVID-19) را کاهش بدهد. 

[ad_2]