10

مارس
2020

کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی کانادا 

Posted By : کاناداهوم/ 113 0اتاوا-۶۸۰ News: بانک مرکزی کانادا نرخ بهره پایه را از ۱٫۷۵ درصد به ۱٫۲۵ درصد تغییر داد، تا پیامدهای اقتصادی شیوع کروناویروس (COVID-19) را کاهش بدهد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.