01

آوریل
2020

کاهش درآمد ماهانه نیمی از خانوارهای کانادایی به دلیل اپیدمی ویروس کرونا

Posted By : کاناداهوم/ 105 0کانادا- The Star: نتیجه نظرسنجی اخیر Angus Reid Institute نشان می دهد که بسیاری از کانادایی ها به دلیل تعطیل شدن بیزنس ها و قرنطینه، بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه شان را از دست داده اند. طی هفته گذشته میزان تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری چند برابر افزایش یافت. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.