25

آگوست
2019

کانادا سومین کشور برتر جهان، پس از سوئیس و ژاپن

Posted By : کاناداهوم/ 161 0کانادا- کانادایی ها بهانه جدیدی برای فخرفروشی دارند، زیرا در جمع ۸۰ کشور برتر جهان، پس از سوئیس و ژاپن مکان سوم جدول را به خود اختصاص دادند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.