08

ژوئن
2019

کانادا دیگر الگو و نماد اخلاق در جهان نیست!

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 219 0کانادا- آندره دومیس، از نویسندگان مجله Maclean’s  در مقاله ای جالب به وجهه خدشه دار شده کانادا در جهان به عنوان <نماد و الگوی اخلاق> پرداخته است. در اینجا چکیده ای از مقاله ارائه می شود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.