27

ژوئن
2020

کارشناسان: بحران کووید-۱۹ فرصت خوبی برای دیجیتال کردن هویت اشخاص در کانادا است

Posted By : کاناداهوم/ 70 0به گزارش نشنال پست، از آنجا که نباید اجازه داد  هیچ بحرانی بدون فایده بماند، کارشناسان مصرانه از دولت می خواهند از بحران پاندمی برای تسریع در برنامه دیجیتالی کردن هویت مردم کانادا استفاده کند. کبک اولین استانی است که اخیرا برنامه پنج ساله چند میلیون دلاری خود را برای دیجیتال کردن اطلاعات هویتی مردم اعلام کرده است. بر اساس این برنامه، همه اطلاعات موجود در کارت های شناسایی و  فرم های دولتی برای هر شهروند در یک پلتفرم دیجیتال جمع آوری می شود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.