19

مه
2019

چه بر سر زمستان‌های برفی دوران قدیم کانادا آمده؟

Posted By : کاناداهوم/ 298

[ad_1]

گول شبه‌ کولاک ‌هایی را که در چند هفته‌ اخیر شاهدش بودیم نخورید، دیگر از زمستان‌های طولانی و برفی دوران قدیم در کانادا، خبری نخواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که میزان بارش برف، به ویژه در استان کبک، کاهش قابل توجهی داشته و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی این تغییر، در همه جا قابل مشاهده است. ما اگرچه نمی‌توانیم روند این تغییرات را برعکس کنیم، اما می توانیم از شدت آنها بکاهیم.
رادیو CBC داده‌های آماری سازمان محیط زیست کانادا را، از دهه‌ 1950 تاکنون قرار داده و به این نتیجه رسیده که تغییرات در زمستان – فصلی که هویت کانادا را تعریف می‌کند– غیرقابل انکار هستند.

[ad_2]