12

آوریل
2019

پنج خبر مهم روز با ایران جوان – سه شنبه ۲۶ مارچ ۲۰۱۹

Posted By : کاناداهوم/ 233 0در پی پیدا شدن اتومبیلی که از آن در آدم ربایی دانشجوی متمول چینی در مارکام استفاده شد، پلیس تحقیقات خود را بر روی شواهد موجود در داخل اتومبیل متمرکز کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.