13

نوامبر
2019

پلیس تورنتو به دنبال استفاده از اسکنرهای تمام قد به جای تفتیش بدنی

Posted By : کاناداهوم/ 152 0پلیس تورنتو به دنبال استفاده از اسکنرهای تمام قد به جای تفتیش بدنی

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.