13

نوامبر
2019

پلیس تورنتو به دنبال استفاده از اسکنرهای تمام قد به جای تفتیش بدنی

Posted By : کاناداهوم/ 235

[ad_1]

پلیس تورنتو به دنبال استفاده از اسکنرهای تمام قد به جای تفتیش بدنی

[ad_2]