30

آوریل
2019

پرستاران خانگی همچنان با چالش دریافت اقامت کانادا روبرو می باشند

Posted By : کاناداهوم/ 238 0اتاوا- علیرغم تغییرات اعمال شده از سوی دولت فدرال در قوانین مهاجرت، به دلیل مبهم بودن نحوه اجرای مقررات جدید، پرستاران نگران روبرو شدن با موانع و چالش های بیشتر و بزرگتر برای کسب اقامت دائم کانادا می باشند.
همانطور که در اخبار چند هفته قبل آمد، احمد حسین، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا پروژه آزمایشی ۵ ساله برای مهاجرت پرستاران خانگی (Caregiver Immigration Program) را اعلام کرد. هدف از معرفی این برنامه کمک به پرستاران خانگی خارجی برای آوردن خانواده هایشان به کانادا و کسب اقامت دائم اعلام شد.
گروه ها و سازمان های حامی این قشر، ضمن استقبال از برنامه جدید در مورد ابقای شرایط و محدودیت های سختگیرانه قبلی برای کسب اقامت دائم ابراز نگرانی کردند. آنها می گویند که پرستاران خانگی خارجی نمی دانند چه آینده ای در انتظارشان می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.