۰۸

تیر
۱۳۹۸

پرتاب کننده صندلی از بالکن کاندومینیوم در تورنتو خود را به پلیس معرفی کرد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 76 0 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.