14

دسامبر
2019

پدر دانشجوی هندی کشته شده در کانادا: شوهرش او را کشت و خودکشی کرد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 93 0پدر دانشجوی هندی کشته شده در کانادا: شوهرش او را کشت و خودکشی کرد

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.