11

ژوئن
2019

وکلای زن و رنگین پوست، قربانی تبعیض

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 149 0تورنتو- لوری آن توماس در سال های نخست فعالیت اش به عنوان وکیل، به این بهانه که ردیف های جلو در سالن دادگاه به وکلا اختصاص داده شده است، به اجبار از صندلی اش بلند شده و به ردیف های عقب تر هدایت می شد. در حالی که او نیز یک وکیل بود. توماس می گوید: <بارها به من گفته شد که شبیه یک وکیل به نظر نمی رسم. یعنی یک مرد بلند قامت سفیدپوست نیستم.> توماس که در زمینه قوانین جنایی تخصص دارد، اخیرا به عنوان دبیر اتحادیه وکلای سیاهپوست انتخاب شده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.