05

دسامبر
2019

وزیر امور خارجه کانادا: آزادی دو کانادایی در چین، اولویت نخست دولت 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 56 0وزیر امور خارجه کانادا: آزادی دو کانادایی در چین، اولویت نخست دولت 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.