14

آگوست
2019

هوش مصنوعی؛ کارزاری که کانادا امکان برنده شدن آن را دارد

Posted By : کاناداهوم/ 174 0اتاوا- کانادا همواره خود را از رقابت های تسلیحاتی دور نگه داشته است. هنگامی که انگلستان و آلمان سخت مشغول ساخت ناوهای جنگی قبل از جنگ جهانی اول بودند، کانادا حتی نیروی دریایی نداشت. در جنگ جهانی دوم، بزرگترین کمک کانادا به همپیمانان، ساخت و تحویل کامیون و کشتی های باری بود. کانادا حتی در رقابت جهانی برای تسلیحات اتمی و سلطه بر فضا نیز شرکت نداشته است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.