06

جولای
2020

هفتاد و هشت درصد از بریتیش کلمبیایی ها خواهان کوتاه شدن دست خریداران خارجی از بازار مسکن

Posted By : کاناداهوم/ 65 0بریتیش کلمبیا- Huffington Post: نتایج نظرسنجی اخیر نشان می دهد که اکثر قریب به اتفاق بریتش کلمبیایی ها خواهان پیروی از نیوزیلند و ممنوع شدن خریداران خارجی از ورود به بازار مسکن کانادا می باشند.  

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.