13

آگوست
2019

هشدار هوای بسیار سرد برای تورنتو پس از بارش برف سنگین

Posted By : کاناداهوم/ 173 0تورنتو- Environment Canada، ضمن اعلام پایان توفان زمستانی که خیابان های شهرمان را سفید پوش کرد و باعث راهبندان و تعطیلی بسیاری از مدارس و مختل شدن سیستم حمل و نقل عمومی شد، هشدار هوای بسیار سرد را برای تورنتو صادر کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.