03

نوامبر
2019

نگرانی اهالی یکی از روستاهای انتاریو بابت غبار سفید رنگ مرموز در هوا

Posted By : کاناداهوم/ 155 0نگرانی اهالی یکی از روستاهای انتاریو بابت غبار سفید رنگ مرموز در هوا

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.