10

مارس
2020

نگرانی اتاق بازرگانی کانادا از آماده نبودن بیزنس های کوچک برای اپیدمی کروناویروس

Posted By : کاناداهوم/ 119 0اتاوا- CBC News: پرین بیتی، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی کانادا (Canadian Chamber of Commerce) ، از صاحبان بیزنس خواست خود را برای احتمال شیوع گسترده کروناویروس در کشور، آماده کنند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.