22

آگوست
2019

نصب صدها دوربین راداری ثبت تخلف رانندگی در تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 165 0تورنتو- دوربین ثبت تخلف یا دوربین ترافیکی برای اطمینان از اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و شناسایی رانندگان متخلف در معابر و خیابان های شهرها نصب می شود. این دوربین ها قادر به ثبت تخلفاتی مانند، عدم رعایت سرعت مجاز، عبور از چراغ قرمز، پارک در محل ممنوعه، سبقت غیرمجاز و غیره می باشند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.