10

آوریل
2019

نجات پناهجوی باردار گرفتار در میان برف سنگین در مرز مانیتوبا و آمریکا

Posted By : کاناداهوم/ 258 0وینیپگ- زن بارداری که پای پیاده از مرز آمریکا در مینه سوتا عبور کرده و وارد مانیتوبا شده بود، در میان برف سنگین گرفتار شد. او با شروع درد زایمان با ۹۱۱ تماس گرفت. ماموران امداد و آتش نشانی پس از نجات این زن، وی را به بیمارستان منتقل کردند.
طی دو سال گذشته، تعداد پناهجویانی که به صورت غیرقانونی و از مرز زمینی آمریکا و کانادا وارد کشور می شوند، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. طی دو ماه نخست سال جاری، دو پناهجو که از این طریق وارد کانادا شده بودند توسط پلیس RCMP بازداشت شدند. این در حالیست که طی دو ماه نخست سال ۲۰۱۷، یکصد و شصت پناهجو به این صورت وارد کشور شده بودند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.