21

اکتبر
2019

نارضایتی هفت نفر از هر ده کانادایی از شغل خود

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 147 0تورنتو- اینطور که به نظر می رسد، برای بسیاری از افراد شاغل در آمریکای شمالی، چمن همسایه واقعا سبزتر است. نتیجه به دست آمده از نظرسنجی اخیر موسسه منابع انسانی یا HR به نام Ceridian نشان می دهد که تنها ۲۷ درصد از افراد شاغل در آمریکای شمالی مایل به ترک شرکت و یا شغل شان نیستند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.