21

اکتبر
2019

نارضایتی هفت نفر از هر ده کانادایی از شغل خود

Posted By : کاناداهوم/ 253

[ad_1]

تورنتو- اینطور که به نظر می رسد، برای بسیاری از افراد شاغل در آمریکای شمالی، چمن همسایه واقعا سبزتر است. نتیجه به دست آمده از نظرسنجی اخیر موسسه منابع انسانی یا HR به نام Ceridian نشان می دهد که تنها 27 درصد از افراد شاغل در آمریکای شمالی مایل به ترک شرکت و یا شغل شان نیستند.

[ad_2]