26

ژوئن
2019

میانگین روزهای باقی ماندن ملک فروشی در بازار شهرهای کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 307 0تورنتو- اگر قصد فروش ملک تان را دارید، بد نیست از میانگین روزهای باقی ماندن ملک در بازار در ۶۳ شهر کشور مطلع شوید.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.