۱۵

شهریور
۱۳۹۸

مچ گیری از مامور پست که زحمت تحویل بسته به گیرنده را به خود نداد  

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 5 0تورنتو- انتشار فیلم ویدیویی در YouTube از یکی از ماموران اداره پست کانادا، خشم بسیاری از مردم را برانگیخته است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.