08

ژوئن
2019

مرد اخراجی از کانادا اجازه بازگشت به کشور را دریافت کرد

Posted By : کاناداهوم/ 240 0بریتیش کلمبیا- لن ون هست هم اکنون ۵۹ ساله که از چندماهگی در کانادا زندگی کرده بود، دو سال قبل به هلند اخراج شد. اما قاضی ایوان روی، از قضات دادگاه فدرال با بازبینی درخواست اقامت موقت و دائم ون هست موافقت کرد، تا نامبرده اجازه بازگشت به کانادا را به دست آورد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.