۱۸

خرداد
۱۳۹۸

مرد اخراجی از کانادا اجازه بازگشت به کشور را دریافت کرد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 82 0بریتیش کلمبیا- لن ون هست هم اکنون ۵۹ ساله که از چندماهگی در کانادا زندگی کرده بود، دو سال قبل به هلند اخراج شد. اما قاضی ایوان روی، از قضات دادگاه فدرال با بازبینی درخواست اقامت موقت و دائم ون هست موافقت کرد، تا نامبرده اجازه بازگشت به کانادا را به دست آورد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.