04

آوریل
2019

مردان مسن ثروتمند منبع تامین شهریه سه هزار دانشجوی انتاریویی

Posted By : کاناداهوم/ 276 0تورنتو- وام دانشجویی OSAP را فراموش کنید. راه های دیگری برای تامین هزینه ادامه تحصیل نیز وجود دارد. یکی از این راه ها، آشنایی و برقراری رابطه با مردان اغلب مسن و پولدار می باشد.
دانشجویان با رضایت کامل به Sugar Baby یک Sugar Daddy تبدیل می شوند و در ازای وقت گذرانی با آنها، شهریه دانشگاه را تامین می کنند.
حدود ۳ هزار دانشجو از سه دانشگاه تورنتو عضو وب سایت Seeking Arrangment’s Sugar Baby University Canada می باشند. بیشترین اعضای این وب سایت را دانشجویان دانشگاه های تورنتو، یورک و واترلو تشکیل می دهند. تعداد اعضای آن در سراسر کشور بیش از ۳۰۰ هزار دانشجو می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.