27

مارس
2020

مدیر سابق دبیرستان اتهام دو قتل غیر عمد را پذیرفت

Posted By : کاناداهوم/ 103 0مانیتوبا- CBC News: کلود فرانیسی گیموند، مدیر سابق دبیرستان Sagkeeng Anicinabe واقع در سنت جورج – مانیتوبا (حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال شرق وینیپگ)، دو اتهام قتل غیر عمد را پذیرفت. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.