01

اکتبر
2019

محکومیت دانشجوی سابق دانشکده پزشکی تورنتو به جرم تجاوز

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 143 0کلگری- هنگامی که لارا ۱ جون ۲۰۱۴، از خواب بیدار شد، می دانست که مورد تجاوز قرار گرفته است، اما در ابتدا نمی دانست که چه باید بکند. او به لطف برنامه ای که در کلگری به اجرا گذاشته شده است، توانست تا کسب آمادگی روحی برای مواجه شدن با پیامدهای بعدی، تصمیم گیری در مورد گزارش یا عدم گزارش واقعه به پلیس را به تاخیر بیندازد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.