17

نوامبر
2019

محاکمه تاجر اهل هالیفکس به جرم نقض تحریم های بین المللی بر علیه سوریه 

Posted By : کاناداهوم/ 128 0محاکمه تاجر اهل هالیفکس به جرم نقض تحریم های بین المللی بر علیه سوریه 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.