01

آوریل
2020

مجازات مالی سنگین و حبس برای سودجویان از بحران کرونا 

Posted By : کاناداهوم/ 108 0به گزارش ۶۸۰News، داگ فورد، نخست وزیر انتاریو، گفت شرکت ها یا افرادی که در مدت شیوع کووید-۱۹ در بالا بردن قیمت ها نقش داشته باشند با جریمه های مالی سنگین و در صورت لزوم مجازات حبس روبه رو خواهند شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.