04

مارس
2020

مبتلای جدید تورنتویی مردیست که به ایران سفر کرده بود

Posted By : کاناداهوم/ 113 0به گزارش ایستگاه رادیویی خبر ۶۸۰ تورنتو و به نقل از بیانیه دکتر دیوید ویلیامز رئیس اداره بهداشت  استان انتاریو، مبتلای جدید شهر ما به ویروس کووید-۱۹ (جدیدترین از انواع کرونا یعنی گروه بزرگی از ویروس هایی که امکان دارد از حیوانات به انسان و انسان به انسان سرایت کنند، و سبب طیفی از ناخوشی ها از سرماخوردگی گرفته تا بیماری های بسیار خطرناک تر مانند سارز شوند. کاناداهوم)،  مردی می باشد، که به ایران سفر کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.