29

ژوئن
2020

مایکروسافت همه شعب خود در جهان را تعطیل می کند 

Posted By : کاناداهوم/ 70 0آمریکا- Global News: شرکت معظم Microsoft برای همیشه درب تقریبا تمام فروشگاه های فیزیکی اش در جهان را می بندد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.