25

ژانویه
2020

مامور پلیس تورنتو با اتهام اعمال خشونت علیه مسافر تی تی سی روبرو شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 95 0مامور پلیس تورنتو با اتهام اعمال خشونت علیه مسافر تی تی سی روبرو شد

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.