21

مه
2020

قول دولت ترودو به انجام غربالگری بیشتر در مبادی مرزی کانادا-آمریکا 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 40 0 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.