18

نوامبر
2019

فرود اضطراری هواپیمای عربستان در سنت جانز در پی مرگ ناگهانی مسافر خردسال

Posted By : کاناداهوم/ 131 0فرود اضطراری هواپیمای عربستان در سنت جانز در پی مرگ ناگهانی مسافر خردسال

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.