18

نوامبر
2019

فرود اضطراری هواپیمای عربستان در سنت جانز در پی مرگ ناگهانی مسافر خردسال

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 19 0فرود اضطراری هواپیمای عربستان در سنت جانز در پی مرگ ناگهانی مسافر خردسال

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.