22

آگوست
2019

فراخوان فلفل قرمز به دلیل آلودگی به سالمونلا

Posted By : کاناداهوم/ 154 0کانادا- مقامات آژانس بازرسی مواد غذایی، فلفل قرمز برند Canada Herb را به دلیل احتمال آلودگی به سالمونلا فراخوان کردند. به این ترتیب محصول فروخته شده در انتاریو از فروشگاه ها جمع آوری شده است. از خریداران درخواست شده که ضمن خودداری از مصرف فلفل قرمز، آن را به فروشگاه بازگردانده و وجه آن را دریافت نمایند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.