12

جولای
2020

عضو سابق گروه تروریستی Toronto 18 خواهان برخورداری از اجازه پرواز

Posted By : کاناداهوم/ 66 0تورنتو- Global News: عضو سابق گروه تروریستی که در اعتراض به حضور نظامیان کانادایی در افغانستان، قصد انجام بمبگذاری در تورنتو را داشت، خواهان حذف شدن نامش از لیست افرادی شده است که اجازه سفر با هواپیما را ندارند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.