10

نوامبر
2019

عدم دسترسی بسیاری از مهاجران به خدمات درمانی به دلیل مشکل زبان

Posted By : کاناداهوم/ 138 0عدم دسترسی بسیاری از مهاجران به خدمات درمانی به دلیل مشکل زبان

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.