10

نوامبر
2019

عدم دسترسی بسیاری از مهاجران به خدمات درمانی به دلیل مشکل زبان

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 61 0عدم دسترسی بسیاری از مهاجران به خدمات درمانی به دلیل مشکل زبان

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.