15

آگوست
2020

ضرب سکه دو دلاری جدید در کانادا به افتخار هنرمند بریتیش کلمبیایی

Posted By : کاناداهوم/ 59 0یاد ویلیام رونالد رید (که با نام بیل رید شناخته می شد)، هنرمند فقید اهل بریتیش کلمبیا که به دلیل خدمات ارزنده اش به ارتقاء هنر معاصر اقوام نخستین تحسین شد، با ضرب سکه ۲ دلاری جدید، گرامی داشته شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.