15

آگوست
2019

صبح امروز؛ جرالدتاون-انتاریو واقع در حومه تاندر بی، سردترین مکان جهان

Posted By : کاناداهوم/ 165 0انتاریو- با اینکه تورنتو امروز و امشب  باید خود را برای بارش ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر برف آماده کند، اما در مقایسه با یکی از شهرهای شمال انتاریو، گرم محسوب می شود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.