13

ژوئن
2019

صاحبان کاندومینیوم به دنبال آزمایش دی ان ای از سگ هایشان برای حل معمای مدفوع سگ

Posted By : کاناداهوم/ 288 0تورنتو- اندی بازویان، مدیر کاندومینیومی در دان تاون تورنتو، هرگز نمی توانست تصورش را بکند که حل معمای مدفوع سگ جزو وظایف شغلی اش بشود. بازویان در دوران کار خود در مجتمع آپارتمانی بارها شاهد رها شدن مدفوع سگ در راه پله، اتاق پست، پارکینگ و روی چمن های محوطه بود. بازویان می گوید: <هفته گذشته همین اتفاق در Mail Room رخ داد.>

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.