04

آگوست
2020

شیوع کروناویروس در سه مهدکودک اتاوا 

Posted By : کاناداهوم/ 53 0



اتاوا- گلوبال: مسوولین آژانس سلامت عمومی اتاوا شیوع کروناویروس در سه مهدکودک را تایید کردند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.