02

آوریل
2020

شیوع آنفلوانزا در کشتی تفریحی با دویست و چهل و هفت مسافر کانادایی 

Posted By : کاناداهوم/ 109 0کانادا- CBC News: 30 مسافر و ۴۷ نفر از خدمه کشتی متعلق به  Holland America بیمار شده اند. طی تنها دو روز، شمار مبتلایان از ۴۲ به ۷۷ نفر افزایش یافته است. مجموعا ۲۴۷ کانادایی در جمع ۱۲۴۳ مسافر کشتی  می باشند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.