02

آوریل
2020

شیوع آنفلوانزا در کشتی تفریحی با دویست و چهل و هفت مسافر کانادایی 

Posted By : کاناداهوم/ 120کانادا- CBC News: 30 مسافر و ۴۷ نفر از خدمه کشتی متعلق به  Holland America بیمار شده اند. طی تنها دو روز، شمار مبتلایان از ۴۲ به ۷۷ نفر افزایش یافته است. مجموعا ۲۴۷ کانادایی در جمع ۱۲۴۳ مسافر کشتی  می باشند.