22

مه
2019

شگرد جدید؛ جاسازی مواد مخدر در اتومبیل های وارداتی از مکزیک

Posted By : کاناداهوم/ 205 0ووداستاک/ نیوبرانزویک – نمایندگی فورد در نیوبرانزویک با تحویل گرفتن اتومبیل های وارداتی، کشف عجیبی را انجام دادند: ۷ کیلوگرم متامفتامین جاسازی شده در تایر یدک یکی از اتومبیل ها. آنها با مشاهده تایر یدک که با مدل و مارک اتومبیل همخوانی نداشت، به آن مشکوک شده و پلیس را خبر کردند. پلیس نیز محموله داروی مخدر را کشف کرد. پلیس با تماس با شرکت Ford Motor در مورد محل حمل شدن سایر اتومبیل ها در کانادا پرس و جو کرد و دریافت که تعدادی از این اتومبیل ها به نمایندگی های کبک نیز تحویل داده شده بود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.